Szanowni Państwo,

informujemy, że poniższy dział aktualizowany jest w miarę zadawania pytań przez poszczególne osoby piszące pytania e-mailem. Dodanie odpowiedzi nie oznacza zmiany Regulaminu XV Akcji, a jedynie ma na celu udzielenie wyjaśnień, co do konkretnego zapisu Regulaminu.


1. Czy Formularz B- załącznik nr 6 do wniosku musi być wystawiony przez lekarza specjalistę, czy może być wystawiony przez lekarza rodzinnego?

Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza specjalistę, ponieważ to on wie najlepiej jaka rehabilitacja jest potrzebna osobie niepełnosprawnej.


2. Dlaczego zaświadczenie (załącznik nr 6 do wniosku) nie może być wystawione przez lekarza pediatrę?

W par. 4 Regulaminu piszemy o tym, że zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie Osoby Niepełnosprawnej.

Zgodnie ze statutem Fundacji, nasza pomoc dotyczy schorzeń wyselekcjonowanych, powodujących niepełnosprawność, a więc o leczeniu i specjalistycznych potrzebach rehabilitacyjnych muszą decydować specjaliści z tych dziedzin. Specjaliści interniści, pediatrzy i lekarze rodzinni, oczywiście są wysoko kwalifikowani, ale nie decydują o leczeniu wąskospecjalistycznym. Dzieci i młodzież niepełnosprawna w większości są leczeni neurologicznie, dość często otolaryngologicznie, rzadziej onkologicznie i endokrynologicznie oraz ortopedycznie w każdym niemal przypadku wymagają zaleceń rehabilitacyjnych. Tak więc powinniśmy się opierać na opiniach ww. specjalistów.

Stanowisko to jest zgodne z opinią Lekarzy- członków Komisji ds. Pomocy Dzieciom (organu statutowego Fundacji).


3. Czy starając się o pomoc pieniężną w XV Akcji Charytatywnej, mogę wnioskować o pomoc na pokrycie kosztów rehabilitacji w innym ośrodku niż podane w regulaminie?

NIE jest to możliwe w obecnej XV Akcji Charytatywnej.

 

4. Jakie są powody, dla których Fundacja w Regulaminie XV Akcji Charytatywnej zamieściła konkretne ośrodki rehabilitacyjne? 

Ośrodki rehabilitacyjne zamieszczone w Regulaminie XV Akcji Charytatywnej, zostały w ankietach nadesłanych Fundacji po zakończeniu turnusów poprzedniej Akcji Charytatywnej, ocenione przez biorących w nich udział lub ich opiekunów, jako bardzo dobrze zorganizowane, a osoby zajmujące się w tych ośrodkach osobami niepełnosprawnymi, jako wyróżniające się fachowością i zaangażowaniem. 

Fundacja nie zamieściła w Regulaminie XV Akcji Charytatywnej tych ośrodków, co do których w ankietach zamieszczono wiele uwag krytycznych albo z którymi współpraca Fundacji nie funkcjonowała w zadowalający sposób lub też Lekarze – Członkowie Komisji ds. Pomocy Dzieciom (organ statutowy Fundacji) stwierdzili, że dany Ośrodek nie ma możliwości przeprowadzenia kompleksowej rehabilitacji ze względu np. na ograniczoną liczbę personelu, niewystarczające wykształcenie personelu czy też małą ilość specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji.


5. Czy w XV Akcji Charytatywnej można starać się o pomoc pieniężną wyłącznie dla osób urodzonych w latach 2008-2021 ?

Tak, w XV Akcji Charytatywnej można starać się o pomoc pieniężną WYŁĄCZNIE dla osób urodzonych w latach 2008-2021.


6. Czy w XV Akcji Charytatywnej termin turnusu rehabilitacyjnego powinien być zarezerwowany wyłącznie w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2022 r.?

Tak, w XV Akcji Charytatywnej pomoc pieniężna zostanie przyznana na turnusy rehabilitacyjne, które odbędą się wyłącznie w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2022 r.

 

7. Jeśli nie pobierałam/em zasiłku rodzinnego w latach wskazanych w Regulaminie XV Akcji, czy mogę ubiegać się o pomoc w XV Akcji?

NIE. W XV Akcji Charytatywnej o pomoc pieniężną mogą starać się jedynie osoby, które pobierały zasiłek rodzinny w latach wskazanych w Regulaminie (wymóg ten nie dotyczy jedynie dzieci umieszczonych w Rodzinach Zastępczych).

 

8. Czy Formularz B, tj. wskazania lekarza odnośnie rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnej, może zostać wypełniony przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej?

Tak. Formularz B może zostać wypełniony przez LEKARZA specjalistę rehabilitacji medycznej.

 

9. Czy kolejność przysłanych wniosków o pomoc w ramach XV Akcji, ma wpływ na udzielenie pomocy?

NIE. Kolejność przysłanych wniosków nie ma wpływu na to, czy osoba otrzyma pomoc.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 31 stycznia 2022 roku. Wniosek uważać się będzie za złożony w terminie, jeżeli list zawierający wniosek z załącznikami zostanie nadany w placówce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej w dniu 31 stycznia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

10. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście, w siedzibie Fundacji?

NIE. Nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie Fundacji, ponieważ wszyscy Pracownicy Biura pracują zdalnie.      

Wniosek wraz z załącznikami, należy przesłać na adres wskazany w Regulaminie XV Akcji.

 

11. Jeśli nie spełnia się tylko jednego wymogu Regulaminu, czy istnieje szansa, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i dziecko otrzyma pomoc?

NIE. Jeśli nie spełnia się choćby jednego wymogu Regulaminu, przysłany wniosek nie będzie w ogóle rozpatrywany przez Komisję Lekarską.

 

12. Czy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z MOPS-u/GOPS-u/Urzędu Miasta o pobieraniu zasiłku rodzinnego, czy wystarczą kopie decyzji o przyznanym zasiłku rodzinnym?

Do wniosku o pomoc należy dołączyć kopie decyzji o przyznanym zasiłku rodzinnym, w latach określonych w Regulaminie XV Akcji.

Jeśli jednak nie posiadają Państwo decyzji z poprzednich lat, w takiej sytuacji należy zwrócić się do ww. Instytucji, celem wystawienia zaświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego w latach wskazanych w Regulaminie Akcji.

Prosimy zwrócić uwagę, by w wystawionym zaświadczeniu widniał zapis konkretnie o zasiłku rodzinnym i wskazany był okres, w jakim był on pobierany.