Istotne informacje o RODO


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Zmiana przepisów nie wymaga z Państwa strony zaangażowania, tj. kontaktu osobistego, telefonicznego lub pisemnego z Fundacją im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie.

 

I.  Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia działalności jest: Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Makowskiego 2, 02-784 Warszawa (dalej: „Administrator”), NIP: 527-25-11-289, REGON: 140563973, KRS: 0000257143.

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z prawem.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:   

 • kierując korespondencję na adres:

       Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

       ul. Tadeusza Makowskiego 2

       02-784 Warszawa

 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: info@Tuwim.org 
 • oraz kontakt telefoniczny: +48 729 873 296

 

II.  Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polską ustawą o ochronie danych osobowych w celu:

 

 • wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

      Dane są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy licencyjnej, o wynagrodzenie, darowizny pieniężnej lub rzeczowej,
 • realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta/beneficjenta.

 

 • wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e RODO).

      Dane są przetwarzane w celu:

 • wystawienia i przechowywania faktury VAT,
 • przechowywania informacji o rozliczeniach,
 • udzielenia pomocy finansowej dla niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych osób zamieszkałych na terenie Polski.

 

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

    Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

 • ustalenie, dochodzenie i egzekucję ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy,
 • obronę przed roszczeniami,
 • przetwarzanie danych osób działających na rzecz licencjobiorców lub beneficjentów,
 • wsparcie obsługi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • tworzenie analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Fundacji.

 

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 

III.  Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, wyłącznie jeżeli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • uprawnione organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Sąd, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes UOKiK itp.),
 • podmioty dostarczające korespondencję,
 • podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego,
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
 • podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,
 • upoważnieni pracownicy,
 • biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów).

 

IV.  Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz kopii danych;
 • sprostowania danych – czyli poprawienia danych gdy są błędne, uległy zmianie lub się zdezaktualizowały;
 • częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do zapomnienia”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – czyli żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestanie przetwarzania nastąpi, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wycofania zgody – czyli wycofania w dowolnej chwili każdej zgody, którą Państwo wyrazili.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dostępnych form komunikacji tj.:

 • wysyłając e-mail na adres: info@Tuwim.org
 • telefonicznie pod numerem tel. + 48 729 873 296
 • wysyłając na adres korespondencyjny: Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, ul. Tadeusza Makowskiego 2, 02-784 Warszawa

 

V.  Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. II, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Fundacją im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie umowy — do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów — do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

VI. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże, aby umożliwić Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie zawarcie i realizację umowy czy też udzielenie pomocy finansowej dla niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży, podanie danych jest warunkiem koniecznym.

 

VII. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych. Czyli skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Fundację im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów/beneficjentów. Fundacja przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana ale w sposób wyłącznie legalny. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dane socjo-demograficzne (stan cywilny, stan domowników, dane związane z: prowadzoną działalnością gospodarczą, sytuacją materialno-bytową, zdrowotną).

 Dane osobowe mogą zostać pozyskane również od:

 • biur informacji gospodarczej,
 • osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

VIII. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu?

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

IX. Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są i nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

Z poważaniem

Inspektor Ochrony Danych

Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie