Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy ostateczną listę Osób Obdarowanych w XV Akcji Charytatywnej.

_________________________________________________________________________________

 

(UWAGA: należy kliknąć w poniższy link):

→  LISTA OSÓB OBDAROWANYCH W XV AKCJI CHARYTATYWNEJ  

 

_________________________________________________________________________________

UWAGA!

Przyznane kwoty dofinansowania pokrywają CAŁKOWITY koszt turnusów, zgodnie z Formularzem C dostarczonym do naszej Fundacji razem z wnioskiem o pomoc, wobec czego prosimy o mailową informację na adres: info@Tuwim.org jeżeli któryś z Ośrodków wymaga od Państwa dopłaty do turnusu z własnych środków.

Osoby Obdarowane nie ponoszą dodatkowych kosztów.

_______________________________________________________________

Z przykrością informujemy, iż z powodu ograniczenia kwoty przeznaczonej na XV Akcję Charytatywną i jednocześnie ze względu na dużą liczbę wniosków o pomoc, które wpłynęły do Fundacji w ramach tej Akcji, nie wszystkie Osoby otrzymały pomoc, pomimo spełnienia wymogów Regulaminu.

_______________________________________________________________

Pod koniec miesiąca maja 2022 r. poinformujemy Państwa drogą poczty elektronicznej, o powzięciu decyzji przyznania pomocy pieniężnej i wysokości przyznanej kwoty.


Kwota pomocy może ulec zmianie w następujących przypadkach:

  1. obniżeniu, jeżeli część kosztów turnusu zostanie pokryta z innych źródeł niż darowizna Fundacji;
  2. podwyższeniu, o ile spełnione zostaną warunki zwrotu przez Fundację kosztów dojazdu Osoby Obdarowanej wraz z Opiekunem do Ośrodka Rehabilitacyjnego i z powrotem, o których mowa poniżej.

 

Zwrot kosztów podróży:

Fundacja refunduje całość lub część kosztów jednego dojazdu Obdarowanego i Opiekuna do miejsca turnusu rehabilitacyjnego i jednego powrotu tych osób do stałego miejsca zamieszkania.

Wpłata kwoty pomocy pieniężnej, przyznanej na pokrycie kosztów dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego i powrotu do miejsca  zamieszkania, nastąpi po zakończeniu turnusu, w którym Osoba Niepełnosprawna wzięła udział. Warunkiem dokonania wypłaty ww. kwoty będzie dostarczenie do Fundacji rozliczenia kosztów podróży wraz z fakturami (rachunkami, biletami komunikacji publicznej) dokumentującymi wysokość poniesionych wydatków, w terminie 1 (jednego) miesiąca od zakończenia turnusu na poniższy adres skrytki pocztowej Fundacji:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

skrytka pocztowa nr 36

ul. Czerwonych Beretów 10

00-910 Warszawa

 

UWAGA:

Rozliczenia kosztów podróży wysłane na adres inny niż wyżej wymieniony, nie będą rozpatrywane.


Rozliczenie takie powinno być oparte na wzorze, który stanowi Formularz D, możliwy do pobrania poniżej. Wpłata ww. kwoty dokonana zostanie na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w formularzu D w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpływu tego rozliczenia na wyżej wymieniony adres Fundacji.

W przypadkach korzystania z następujących połączeń:

- przelot samolotem,

- przejazd pociągiem w wagonie 1 klasy,

- przejazd pociągiem EuroCity lub InterCity, niezależnie od klasy,

Fundacja zwróci koszty podróży w kwocie równej kosztom przejazdu pociągiem 2 klasy aktualnym w dniu odbycia podróży.

W przypadku odbycia podróży samochodem Fundacja zwróci koszty paliwa na podstawie danych zawartych w Formularzu D, który można pobrać na dole niniejszej strony.


Faktury za paliwo powinny być wystawione na Osobę Obdarowaną, Rodzica bądź Opiekuna prawnego (Wnioskodawcę).


W przypadku odbycia podróży użyczonym samochodem, w celu zwrotu kosztów również wymagana jest faktura za paliwo wystawiona na Osobę Obdarowaną, Rodzica bądź Opiekuna prawnego wraz z podaniem danych samochodu, jak również Oświadczenie, że samochód został użyczony w celu przewiezienia dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego, a koszty paliwa poniósł Obdarowany.

W przypadku usługi transportowej (tj. wynajmu samochodu z kierowcą) Fundacją pokrywa wyłącznie rzeczywisty koszt paliwa tj. koszt jednego dojazdu i jednego powrotu, bez kosztów pracy kierowcy.

Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia zwrotu kosztów podróży Osobom Obdarowanym lub Wnioskodawcom, którzy w jakikolwiek sposób utrudniają przeprowadzenie zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych zaleconych przez lekarza specjalistę i lekarza zatrudnionego w Ośrodku (np. jeśli Osoba Obdarowana nie zostanie we właściwy sposób przygotowana do tych zabiegów lub ćwiczeń lub jeśli nie stawi się w czasie, kiedy powinna odbywać się rehabilitacja) i Fundacja otrzyma taką pisemną informację z Ośrodka.


Fundacja zastrzega sobie prawo do jedynie częściowego pokrycia wnioskowanych kosztów.

 

______________________________________________

 

Zarząd

Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim


_________________________________________________________________

Należy kliknąć w poniższe linki: