SZANOWNI PAŃSTWO,

poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące XIV Akcji Charytatywnej.

Bardzo prosimy jednak o wnikliwe przeczytanie Regulaminu XIV Akcji Charytatywnej, do którego dostęp uzyskacie Państwo klikając na link, zamieszczony na końcu tej informacji.


Pomoc pieniężna może być przyznana na opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa Osoby Niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, odbywającym się w okresie pomiędzy 15 czerwca, a 31 grudnia 2020 roku w jednym z wyspecjalizowanych stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych wymienionych w Regulaminie XIV Akcji Charytatywnej.

Fundacja udzieli pomocy pieniężnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki:

Grupa 1. - urodzone w latach 1994-2007, które w ciągu roku kalendarzowego: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 lub 2019 otrzymały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej (albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele prawni) i które spełniają któryś z dodatkowych warunków podanych poniżej w punkcie a) lub b):

a)  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego) albo powstałego w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych) i jednocześnie nie korzystały z pomocy Fundacji w roku: 2016, 2017, 2018 i 2019;

LUB

b) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności jakiegokolwiek rodzaju i jednocześnie nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji;

 

Grupa 2. urodzone w latach 1994-2007, umieszczone w Rodzinach Zastępczych (w tym przypadku nie są wymagane zaświadczenia o pobieraniu zasiłków rodzinnych).


Szczegółowy zakres i warunki udzielenia pomocy zawiera Regulamin XIV Akcji Charytatywnej, do którego dostęp uzyskacie Państwo klikając na link zamieszczony na końcu tej informacji.

Wnioski o udzielenie pomocy (złożone na formularzach zamieszczonych poniżej) przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wniosek uważać się będzie za złożony w terminie, jeżeli list zawierający wniosek z załącznikami, zostanie nadany w placówce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej w dniu 31 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i w przypadku spełnienia warunków ubiegania się o pomoc – złożenie wszystkich niezbędnych formularzy, wypełnionych w sposób prawidłowy.

Informujemy, że wnioski o pomoc złożone po terminie, nieczytelne, niezawierające wymaganych informacji lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy sprawdzić, czy odpowiedzi nie znajdziecie w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” (w dziale POMOC CHARYTATYWNA). W przypadku gdy nie znajdziecie Państwo tam odpowiedzi, prosimy pytania składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Tuwim.org

Informujemy, iż w przypadku pobrania przez Ośrodek zaliczki na poczet turnusu, nie będzie ona zwracana.

Ewentualne rozliczenie zaliczki, powinno być dokonane pomiędzy Wnioskodawcą, a Ośrodkiem.

Jeżeli posiadają Państwo informacje o ośrodkach rehabilitacyjnych, które nie znalazły się w Regulaminie XIV Akcji Charytatywnej i chcieliby Państwo, aby dodanie nowego ośrodka w kolejnych Akcjach było rozpatrzone przez Zarząd, mogą Państwo przesyłać swoje sugestie na adres: info@Tuwim.org


Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim


________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN XIV Akcji Charytatywnej


Załączniki do pobrania (należy kliknąć w poniższe linki):

FORMULARZ A - wniosek o pomoc

FORMULARZ B - wskazania lekarza odnośnie rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnej

FORMULARZ C - zaświaczenie ośrodka rehabilitacyjnego

OŚWIADCZENIE Wnioskodawcy