Julian Tuwim z córką w Aninie, 1949 r.
Julian Tuwim z córką w Aninie 1949r.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy ostateczną listę Osób Obdarowanych w XI Akcji Charytatywnej

(UWAGA: należy kliknąć w poniższy link):


LISTA OSÓB OBDAROWANYCH W POPRZEDNIEJ XI AKCJI CHARYTATYWNEJ

 

Z przykrością informujemy, iż z powodu ograniczenia kwoty przeznaczonej na XI Akcję Charytatywną i jednocześnie ze względu na dużą liczbę wniosków o pomoc, które wpłynęły do Fundacji w ramach tej Akcji, nie wszystkie Osoby otrzymały pomoc, pomimo spełnienia wymogów Regulaminu.


Kwota pomocy może ulec zmianie w następujących przypadkach:

  1. obniżeniu, jeżeli część kosztów turnusu zostanie pokryta z innych źródeł niż darowizna Fundacji;
  2. podwyższeniu, o ile spełnione zostaną warunki zwrotu przez Fundację kosztów dojazdu Osoby Obdarowanej wraz z Opiekunem do Ośrodka Rehabilitacyjnego i z powrotem, o których mowa poniżej.

 

 

ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY:

Fundacja refunduje całość lub część kosztów jednego dojazdu Obdarowanego i Opiekuna do miejsca turnusu rehabilitacyjnego i jednego powrotu tych osób do stałego miejsca zamieszkania.

Wpłata kwoty pomocy pieniężnej, przyznanej na pokrycie kosztów dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego i powrotu do miejsca  zamieszkania, nastąpi po zakończeniu turnusu, w którym Osoba Niepełnosprawna wzięła udział. Warunkiem dokonania wpłaty ww. kwoty będzie dostarczenie Fundacji rozliczenia kosztów podróży wraz z fakturami (rachunkami, biletami komunikacji publicznej), dokumentującymi wysokość poniesionych wydatków, w terminie 1 (jednego) miesiąca od zakończenia turnusu na adres Fundacji. Rozliczenie takie powinno być oparte na wzorze, który stanowi Formularz D, możliwy do pobrania poniżej. Wpłata ww. kwoty dokonana zostanie na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w formularzu D w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpływu tego rozliczenia do Fundacji.

W przypadkach korzystania z następujących połączeń:

- przelot samolotem,

- przejazd pociągiem w wagonie 1 klasy,

- przejazd pociągiem EuroCity lub InterCity, niezależnie od klasy,

 

Fundacja zwróci koszty podróży w kwocie równej kosztom przejazdu pociągiem 2 klasy aktualnym w dniu odbycia podróży.

W przypadku odbycia podróży samochodem Fundacja zwróci koszty paliwa na podstawie danych zawartych w Formularzu D, który można pobrać na dole niniejszej strony.


Faktury za paliwo powinny być wystawione na Osobę Obdarowaną, Rodzica bądź Opiekuna prawnego (Wnioskodawcę).

W przypadku odbycia podróży użyczonym samochodem, w celu zwrotu kosztów również wymagana jest faktura za paliwo wystawiona na Osobę Obdarowaną, Rodzica bądź Opiekuna prawnego wraz z podaniem danych samochodu, jak również Oświadczenie, że samochód został użyczony w celu przewiezienia dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego, a koszty paliwa poniósł Obdarowany.

W przypadku usługi transportowej (tj. wynajmu samochodu z kierowcą) Fundacją pokrywa wyłącznie rzeczywisty koszt paliwa tj. koszt jednego dojazdu i jednego powrotu, bez kosztów pracy kierowcy.

Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia zwrotu kosztów podróży Osobom Obdarowanym lub Wnioskodawcom, którzy w jakikolwiek sposób utrudniają przeprowadzenie zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych zaleconych przez lekarza specjalistę i lekarza zatrudnionego w Ośrodku (np. jeśli Osoba Obdarowana nie zostanie we właściwy sposób przygotowana do tych zabiegów lub ćwiczeń lub jeśli nie stawi się w czasie, kiedy powinna odbywać się rehabilitacja) i Fundacja otrzyma taką pisemną informację z Ośrodka.

Fundacja zastrzega sobie prawo do jedynie częściowego pokrycia wnioskowanych kosztów.

 

Zarząd Fundacji
im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

 

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE XI AKCJI CHARYTATYWNEJ:

 

 

 

 

Fundacja udzieli pomocy pieniężnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego), albo powstałego w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych)

LUB :

posiadają orzeczenie o innej niepełnosprawności niż wyżej wymienione i jednocześnie nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji;

b)  urodzone są w roku 1989 lub później,

c)  w ciągu roku kalendarzowego : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 otrzymały  świadczenia pieniężne w postaci zasiłków rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele prawni

 (udokumentowanie ciągłości pobieranych zasiłków rodzinnych w wyżej

 wymienionych latach, zwiększa szanse na przyznanie pomocy w IX Akcji

 Charytatywnej)