Julian Tuwim z córką w Aninie, 1949 r.
Julian Tuwim z córką w Aninie 1949r.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące XI Akcji Charytatywnej.

 

Bardzo prosimy jednak o wnikliwe przeczytanie Regulaminu XI Akcji Charytatywnej, do którego dostęp uzyskacie Państwo klikając na link zamieszczony na końcu tej informacji.

 

Pomoc pieniężna może być przyznana na opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa Osoby Niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, odbywającym się w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2017 roku w wyspecjalizowanym stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym.

Fundacja udzieli pomocy pieniężnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, które spełniają łącznie następujące warunki:

 a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego), albo powstałego w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych) i nie korzystały z pomocy Fundacji w roku 2014, 2015 i 2016

LUB:

posiadają orzeczenie o innej niepełnosprawności niż wyżej wymienione i jednocześnie nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji;

   b) urodzone są w latach: 2007-2016;

  c) w ciągu roku kalendarzowego: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 lub 2016 otrzymały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele prawni

(udokumentowanie ciągłości pobieranych zasiłków rodzinnych w wyżej wymienionych latach, zwiększa szanse na przyznanie pomocy w XI Akcji Charytatywnej)

LUB:

umieszczone są w Rodzinach Zastępczych (w tym przypadku nie są wymagane zaświadczenia o pobieranych zasiłkach rodzinnych).

 


Szczegółowy zakres i warunki udzielenia pomocy zawiera Regulamin XI Akcji Charytatywnej, który jest zamieszczony poniżej.

 

Wnioski o udzielenie pomocy (złożone na formularzach zamieszczonych poniżej) przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2017 r.

Wniosek uważać się będzie za złożony w terminie, jeżeli list zawierający wniosek z załącznikami zostanie nadany w placówce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej w dniu 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i w przypadku spełnienia warunków ubiegania się o pomoc – złożenie wszystkich niezbędnych formularzy wypełnionych w sposób prawidłowy.

 

Informujemy, że wnioski o pomoc złożone po terminie, nieczytelne, niezawierające wymaganych informacji lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy sprawdzić, czy odpowiedzi nie znajdziecie w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” (w dziale POMOC CHARYTATYWNA). W przypadku gdy nie znajdziecie Państwo tam odpowiedzi, prosimy pytania składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Tuwim.org lub telefonicznie pod nr tel. 22 635 04 60 w godz. 9.00 – 12.00.

 

Informujemy, iż w przypadku pobrania przez Ośrodek zaliczki na poczet turnusu nie będzie ona zwracana.

Ewentualne rozliczenie zaliczki powinno być dokonane pomiędzy Wnioskodawcą a Ośrodkiem.

 

Jeżeli posiadają Państwo informacje o ośrodkach rehabilitacyjnych, które nie znalazły się w Regulaminie XI Akcji Charytatywnej i chcieliby Państwo, aby dodanie nowego ośrodka w kolejnych Akcjach było rozpatrzone przez Zarząd, mogą Państwo przesyłać swoje sugestie na adres: info@Tuwim.org

 

Zarząd Fundacji
im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

 

 


 

 

Fundacja udzieli pomocy pieniężnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego), albo powstałego w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych)

LUB :

posiadają orzeczenie o innej niepełnosprawności niż wyżej wymienione i jednocześnie nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji;

b)  urodzone są w roku 1989 lub później,

c)  w ciągu roku kalendarzowego : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 otrzymały  świadczenia pieniężne w postaci zasiłków rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele prawni

 (udokumentowanie ciągłości pobieranych zasiłków rodzinnych w wyżej

 wymienionych latach, zwiększa szanse na przyznanie pomocy w IX Akcji

 Charytatywnej)